ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

ලේසර් ඩයෝඩ, මොඩියුල - උපාංග

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Excelitas TechnologiesExcelitas Technologies
- Excelitas Technologies ගෝලීය තාක්ෂණික නායකයකු වන අතර ඔටෝ ඉලෙක්ටි්රකන්ක්රීෂන්ස් සහ නවීන ඉලෙක්ට්රොනික ක්රමවේදයන් වෙළඳපොළ මෙහෙයවනු ලබන ෆොටෝනික විසඳුම් වලින් ඉහළම කාර්ය සාධනය...විස්තර
  • G063726000 G063726000 Excelitas Technologies විස්තර:MOUNTING TOOL FOR BEAMSPLITTER C
  • G065093000 G065093000 Excelitas Technologies විස්තර:ADJUSTABLE HOLDER 25
  • G065084000 G065084000 Excelitas Technologies විස්තර:HOLDER 35
  • G061085000 G061085000 Excelitas Technologies විස්තර:MOUNTING PLATE FLS
273 related products
G063726000
G063726000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MOUNTING TOOL FOR BEAMSPLITTER C
ගබඩාවේ ඇත: 2290 pcs
බාගත: G063726000.pdf
RFQ
G065093000
G065093000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADJUSTABLE HOLDER 25
ගබඩාවේ ඇත: 905 pcs
බාගත: G065093000.pdf
RFQ
G065084000
G065084000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: HOLDER 35
ගබඩාවේ ඇත: 2042 pcs
බාගත: G065084000.pdf
RFQ
G061085000
G061085000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MOUNTING PLATE FLS
ගබඩාවේ ඇත: 1609 pcs
බාගත: G061085000.pdf
RFQ
G063208000
G063208000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ACHR. VIS ARB2; D=31.5; F=400; M
ගබඩාවේ ඇත: 674 pcs
බාගත:
RFQ
G063143000
G063143000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ACHR. VIS ARB2; D=22.4; F=80; MO
ගබඩාවේ ඇත: 616 pcs
බාගත:
RFQ
G063713000
G063713000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BEAM BEAM STEERING MIRROR ASSEMB
ගබඩාවේ ඇත: 396 pcs
බාගත: G063713000.pdf
RFQ
G061601000
G061601000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: CAP 30/25
ගබඩාවේ ඇත: 4362 pcs
බාගත: G061601000.pdf
RFQ
G063106000
G063106000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=31.5
ගබඩාවේ ඇත: 1247 pcs
බාගත:
RFQ
G067065000
G067065000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADAPTER 25/FC 3.5
ගබඩාවේ ඇත: 805 pcs
බාගත: G067065000.pdf
RFQ
G063339000
G063339000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA;
ගබඩාවේ ඇත: 798 pcs
බාගත:
RFQ
G063203000
G063203000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ACHR. VIS ARB2; D=31.5; F=140; M
ගබඩාවේ ඇත: 520 pcs
බාගත:
RFQ
G061005000
G061005000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADAPTER MICROBENCH / NANOBENCH
ගබඩාවේ ඇත: 1495 pcs
බාගත: G061005000.pdf
RFQ
G067054000
G067054000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADAPTER 25/FC
ගබඩාවේ ඇත: 1008 pcs
බාගත: G067054000.pdf
RFQ
G061031000
G061031000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MOUNTING PLATE 25 E, LATCHABLE
ගබඩාවේ ඇත: 1788 pcs
බාගත: G061031000.pdf
RFQ
G063044000
G063044000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=22.4
ගබඩාවේ ඇත: 1342 pcs
බාගත:
RFQ
G065075000
G065075000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADJUSTABLE OPTIC HOLDER 31.5 S
ගබඩාවේ ඇත: 460 pcs
බාගත: G065075000.pdf
RFQ
G063341000
G063341000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA;
ගබඩාවේ ඇත: 782 pcs
බාගත:
RFQ
G061212000
G061212000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ROD 450 MM
ගබඩාවේ ඇත: 1783 pcs
බාගත: G061212000.pdf
RFQ
G335599000
G335599000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: POL. BEAMSPL. CUBE 700-900NM; L=
ගබඩාවේ ඇත: 361 pcs
බාගත:
RFQ
G063058000
G063058000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BICONCAVL.; N-BK 7; D=22.4; F=-2
ගබඩාවේ ඇත: 1255 pcs
බාගත:
RFQ
G063825000
G063825000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=25.4
ගබඩාවේ ඇත: 1228 pcs
බාගත:
RFQ
G063354000
G063354000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA;
ගබඩාවේ ඇත: 702 pcs
බාගත:
RFQ
G061015000
G061015000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: POLYAMIDE PLUGS
ගබඩාවේ ඇත: 4971 pcs
බාගත: G061015000.pdf
RFQ
G062004000
G062004000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MICROBENCH SET OPTICS
ගබඩාවේ ඇත: 22 pcs
බාගත: G062004000.pdf
RFQ
G063206000
G063206000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ACHR. VIS ARB2; D=31.5; F=250; M
ගබඩාවේ ඇත: 573 pcs
බාගත:
RFQ
G063029000
G063029000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BICONVEXL.; N-BK 7; D=22.4; F=20
ගබඩාවේ ඇත: 1259 pcs
බාගත:
RFQ
G063012000
G063012000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BICONVEXL.; N-BK 7; D=31.5; F=40
ගබඩාවේ ඇත: 1222 pcs
බාගත:
RFQ
G061087000
G061087000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: COLLIMATOR HOLDER W
ගබඩාවේ ඇත: 3156 pcs
බාගත: G061087000.pdf
RFQ
G061168000
G061168000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ADAPTER 1.035 -40UN / 30
ගබඩාවේ ඇත: 3454 pcs
බාගත: G061168000.pdf
RFQ
G362021491
G362021491
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ACHR. RETARDER 400-700NM; L/4; M
ගබඩාවේ ඇත: 93 pcs
බාගත:
RFQ
G335564000
G335564000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: POL. BEAMSPL. CUBE, 450-550NM; L
ගබඩාවේ ඇත: 593 pcs
බාගත:
RFQ
G060409000
G060409000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: Q-SET FILTER CASCADE
ගබඩාවේ ඇත: 120 pcs
බාගත: G060409000.pdf
RFQ
G061647000
G061647000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LENS TURRET 4X WITH C-MOUNT ADAP
ගබඩාවේ ඇත: 748 pcs
බාගත: G061647000.pdf
RFQ
G063151000
G063151000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BICONVEXL.; N-SK2; D=31.5; F=30;
ගබඩාවේ ඇත: 920 pcs
බාගත:
RFQ
G061239000
G061239000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: SET OF SPECIAL SCREWS M2.3X9 (20
ගබඩාවේ ඇත: 2185 pcs
බාගත: G061239000.pdf
RFQ
G061658000
G061658000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REDUCING RING 30/C-MOUNT (1X1/32
ගබඩාවේ ඇත: 2257 pcs
බාගත: G061658000.pdf
RFQ
G063114000
G063114000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA;
ගබඩාවේ ඇත: 546 pcs
බාගත:
RFQ
G061638000
G061638000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REDUCING RING, M35X0,5/30
ගබඩාවේ ඇත: 2325 pcs
බාගත: G061638000.pdf
RFQ
G060004000
G060004000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MICROBENCH SET MECHANICS
ගබඩාවේ ඇත: 34 pcs
බාගත: G060004000.pdf
RFQ
G362701227
G362701227
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: RETARDATION PLATE D 532NM; D=10;
ගබඩාවේ ඇත: 328 pcs
බාගත:
RFQ
G063828000
G063828000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=25.4
ගබඩාවේ ඇත: 1279 pcs
බාගත:
RFQ
G061165000
G061165000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: Z-ADJUSTMENT M
ගබඩාවේ ඇත: 1202 pcs
බාගත: G061165000.pdf
RFQ
G063103000
G063103000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=31.5
ගබඩාවේ ඇත: 1168 pcs
බාගත:
RFQ
G063022000
G063022000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: BICONVEXL.; N-BK 7; D=22.4; F=30
ගබඩාවේ ඇත: 1314 pcs
බාගත:
RFQ
G063047000
G063047000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=22.4
ගබඩාවේ ඇත: 1385 pcs
බාගත:
RFQ
G063115000
G063115000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA;
ගබඩාවේ ඇත: 692 pcs
බාගත:
RFQ
G335593000
G335593000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: POL. BEAMSPL. CUBE 700-900NM; L=
ගබඩාවේ ඇත: 790 pcs
බාගත:
RFQ
273 related products