ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

සෙනෝන් ආලෝකකරණය

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Excelitas TechnologiesExcelitas Technologies
- Excelitas Technologies ගෝලීය තාක්ෂණික නායකයකු වන අතර ඔටෝ ඉලෙක්ටි්රකන්ක්රීෂන්ස් සහ නවීන ඉලෙක්ට්රොනික ක්රමවේදයන් වෙළඳපොළ මෙහෙයවනු ලබන ෆොටෝනික විසඳුම් වලින් ඉහළම කාර්ය සාධනය...විස්තර
  • DU 8902-1(H) DU 8902-1(H) Excelitas Technologies විස්තර:FLASHLAMP U QUARTZ
  • 211-11630 211-11630 Excelitas Technologies විස්තර:FX-1163 XENON LAMP
  • DR 9902-1(H) DR 9902-1(H) Excelitas Technologies විස්තර:FLASHLAMP RING QUARTZ
  • PE150BF PE150BF Excelitas Technologies විස්තර:LAMP PARABOLIC REFLECTOR 150W
35 related products
1
DU 8902-1(H)
DU 8902-1(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP U QUARTZ
ගබඩාවේ ඇත: 1496 pcs
බාගත: DU 8902-1(H).pdf
RFQ
211-11630
211-11630
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1163 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 201 pcs
බාගත: 211-11630.pdf
RFQ
DR 9902-1(H)
DR 9902-1(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP RING QUARTZ
ගබඩාවේ ඇත: 1569 pcs
බාගත: DR 9902-1(H).pdf
RFQ
PE150BF
PE150BF
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LAMP PARABOLIC REFLECTOR 150W
ගබඩාවේ ඇත: 364 pcs
බාගත: PE150BF.pdf
RFQ
211-11530
211-11530
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: XENON LAMP FX-1153
ගබඩාවේ ඇත: 216 pcs
බාගත: 211-11530.pdf
RFQ
211-11600
211-11600
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: XENON LAMP FX-1160
ගබඩාවේ ඇත: 176 pcs
බාගත: 211-11600.pdf
RFQ
XP-0861
XP-0861
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REPLACEMENT XP-0861-MVS-7000
ගබඩාවේ ඇත: 114 pcs
බාගත: XP-0861.pdf
RFQ
BHN 2647(G)(H)
BHN 2647(G)(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP HELICAL HARD GLASS
ගබඩාවේ ඇත: 13337 pcs
බාගත: BHN 2647(G)(H).pdf
RFQ
PE300BFA
PE300BFA
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1" 300W
ගබඩාවේ ඇත: 306 pcs
බාගත: PE300BFA.pdf
RFQ
SG 305(SZ)(H)
SG 305(SZ)(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP LINEAR QUARTZ
ගබඩාවේ ඇත: 1988 pcs
බාගත: SG 305(SZ)(H).pdf
RFQ
EG 9902-1(SZ)(H)
EG 9902-1(SZ)(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP LINEAR QUARTZ
ගබඩාවේ ඇත: 1743 pcs
බාගත: EG 9902-1(SZ)(H).pdf
RFQ
302-9000
302-9000
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REPLACEMENT X-STROBE MVS-9000
ගබඩාවේ ඇත: 145 pcs
බාගත: 302-9000.pdf
RFQ
PE175BFA
PE175BFA
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LAMP PARABOLIC REFLECTOR 1"175W
ගබඩාවේ ඇත: 356 pcs
බාගත: PE175BFA.pdf
RFQ
LR 9901-2(H)
LR 9901-2(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP RING HARD GLASS
ගබඩාවේ ඇත: 3226 pcs
බාගත: LR 9901-2(H).pdf
RFQ
PE300B-10FM
PE300B-10FM
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MODULE CERMAX 300W
ගබඩාවේ ඇත: 239 pcs
බාගත: PE300B-10FM.pdf
RFQ
PE300C-10F
PE300C-10F
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: ELLIPTICAL REFLECTOR 1.4" 300W
ගබඩාවේ ඇත: 222 pcs
බාගත: PE300C-10F.pdf
RFQ
211-11500
211-11500
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: XENON LAMP FX-1150
ගබඩාවේ ඇත: 237 pcs
බාගත: 211-11500.pdf
RFQ
BGGP 6430(N)(H)
BGGP 6430(N)(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP LINEAR HARD GLASS
ගබඩාවේ ඇත: 14028 pcs
බාගත: BGGP 6430(N)(H).pdf
RFQ
BUB 0641RD(G)(H)
BUB 0641RD(G)(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP U HARD GLASS
ගබඩාවේ ඇත: 22294 pcs
බාගත: BUB 0641RD(G)(H).pdf
RFQ
302-0332
302-0332
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REPLACEMNT FXQG-33-1.75-MVS-5000
ගබඩාවේ ඇත: 184 pcs
බාගත:
RFQ
PE150AF
PE150AF
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LAMP PARABOLIC REFLECTOR 150W
ගබඩාවේ ඇත: 274 pcs
බාගත: PE150AF.pdf
RFQ
SW 503-1(H)
SW 503-1(H)
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FLASHLAMP HELICAL QUARTZ
ගබඩාවේ ඇත: 1537 pcs
බාගත: SW 503-1(H).pdf
RFQ
502-6502-40
502-6502-40
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LS-6502-40 XENON LIGHT SOURCE
ගබඩාවේ ඇත: 186 pcs
බාගත: 502-6502-40.pdf
RFQ
211-11020
211-11020
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1102 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 292 pcs
බාගත: 211-11020.pdf
RFQ
211-11040
211-11040
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1104 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 289 pcs
බාගත: 211-11040.pdf
RFQ
211-11050
211-11050
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1105 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 247 pcs
බාගත: 211-11050.pdf
RFQ
211-11540
211-11540
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1154 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 190 pcs
බාගත: 211-11540.pdf
RFQ
211-11640
211-11640
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1164 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 163 pcs
බාගත: 211-11640.pdf
RFQ
211-11010
211-11010
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: FX-1101 XENON LAMP
ගබඩාවේ ඇත: 300 pcs
බාගත: 211-11010.pdf
RFQ
502-6502-30
502-6502-30
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LS-6502-30 XENON LIGHT SOURCE
ගබඩාවේ ඇත: 172 pcs
බාගත: 502-6502-30.pdf
RFQ
502-6501-40
502-6501-40
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LS-6501-40 XENON LIGHT SOURCE
ගබඩාවේ ඇත: 166 pcs
බාගත: 502-6501-40.pdf
RFQ
ME300BF
ME300BF
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: VQ XENON ELLIPTICAL AND PARABOL
ගබඩාවේ ඇත: 189 pcs
බාගත: ME300BF.pdf
RFQ
502-6501-30
502-6501-30
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: LS-6501-30 XENON LIGHT SOURCE
ගබඩාවේ ඇත: 191 pcs
බාගත: 502-6501-30.pdf
RFQ
PE300BFM
PE300BFM
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: MODULE CERMAX TYPE B 300W
ගබඩාවේ ඇත: 189 pcs
බාගත:
RFQ
XP-0875
XP-0875
නිෂ්පාදකයින්: Excelitas Technologies
විස්තර: REPLACEMENT XP-0875 MVS-2027
ගබඩාවේ ඇත: 6291 pcs
බාගත: XP-0875.pdf
RFQ
35 related products
1