ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
API Delevan
API Delevan
- API Delevan විසින් විවිධ විද්යුත් පරිවාරක අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ප්රේරක, චොක්ස් සහ දඟර වර්ග නිෂ්පාදනය කරයි. උසස් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි රජයේ සහ පාරිභෝගික සේවා අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළ කාර්යසාධක ප්රභල උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමට සමූහය අවධානය යොමු කරයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

1025R-42K
1025R-42K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 81737 pcs
බාගත:
RFQ
1008R-153J
1008R-153J
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 15UH 194MA 4 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 58292 pcs
බාගත: 1008R-153J.pdf
RFQ
ER1840-114JS
ER1840-114JS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 13703 pcs
බාගත:
RFQ
1812-562K
1812-562K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM
ගබඩාවේ ඇත: 69552 pcs
බාගත: 1812-562K.pdf
RFQ
ER1025-06KS
ER1025-06KS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 270NH 960MA 160 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 12770 pcs
බාගත:
RFQ
ER1025-94KS
ER1025-94KS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100NH 1.35A 80 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 29220 pcs
බාගත:
RFQ
8532R-30L
8532R-30L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 15561 pcs
බාගත:
RFQ
8532-25L
8532-25L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100UH 1.3A 208 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 30758 pcs
බාගත:
RFQ
P3519R-391K
P3519R-391K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 390NH 3.80A 20 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 69131 pcs
බාගත: P3519R-391K.pdf
RFQ
4590R-565K
4590R-565K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 5.6MH 395MA 4.24 OHM
ගබඩාවේ ඇත: 23995 pcs
බාගත: 4590R-565K.pdf
RFQ
CM9900-104
CM9900-104
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: CMC 100UH 2.8A 2LN TH
ගබඩාවේ ඇත: 9645 pcs
බාගත: CM9900-104.pdf
RFQ
1641R-563K
1641R-563K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 56UH 194MA 2.23 OHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 50075 pcs
බාගත:
RFQ
4590R-273K
4590R-273K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 27UH 5.15A 25 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 25064 pcs
බාගත: 4590R-273K.pdf
RFQ
DC630R-153K
DC630R-153K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 15UH 8.09A 15 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 14494 pcs
බාගත: DC630R-153K.pdf
RFQ
4590-686K
4590-686K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 68MH 110MA 52.8 OHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 24384 pcs
බාගත: 4590-686K.pdf
RFQ
DC780R-334K
DC780R-334K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 330UH 1.6A 305 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 14372 pcs
බාගත: DC780R-334K.pdf
RFQ
2474R-31L
2474R-31L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 29408 pcs
බාගත:
RFQ
4922R-48L
4922R-48L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 8.2MH 77MA 66 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 16745 pcs
බාගත: 4922R-48L.pdf
RFQ
ER1641-472KR
ER1641-472KR
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 4.7UH 380MA 550 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 12373 pcs
බාගත:
RFQ
ER1537-02KR
ER1537-02KR
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 220NH 1.81A 55 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 8545 pcs
බාගත:
RFQ
8532-27L
8532-27L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 28312 pcs
බාගත:
RFQ
1812R-154J
1812R-154J
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 150UH 149MA 9 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 49426 pcs
බාගත: 1812R-154J.pdf
RFQ
ER1641-221JS
ER1641-221JS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 220NH 1.1A 67 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 18933 pcs
බාගත:
RFQ
1008R-473J
1008R-473J
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 47UH 120MA 10 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 57824 pcs
බාගත: 1008R-473J.pdf
RFQ
1641R-104K
1641R-104K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100UH 164MA 3.12 OHM
ගබඩාවේ ඇත: 55862 pcs
බාගත:
RFQ
BF1835-9
BF1835-9
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FERRITE CORE 174 OHM HINGED 9MM
ගබඩාවේ ඇත: 27651 pcs
බාගත: BF1835-9.pdf
RFQ
CM6560R-335
CM6560R-335
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: CMC 3.3MH 1.2A 2LN SMD
ගබඩාවේ ඇත: 6959 pcs
බාගත: CM6560R-335.pdf
RFQ
4426R-4
4426R-4
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 12.5NH 3A SMD
ගබඩාවේ ඇත: 85149 pcs
බාගත: 4426R-4.pdf
RFQ
P3519R-102J
P3519R-102J
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 1UH 3A 33 MOHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 77167 pcs
බාගත: P3519R-102J.pdf
RFQ
ER153722KS
ER153722KS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 7605 pcs
බාගත:
RFQ
M27/370-06
M27/370-06
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 34145 pcs
බාගත: M27/370-06.pdf
RFQ
SPD127R-273M
SPD127R-273M
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 27UH 3.4A 60 MOHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 16733 pcs
බාගත:
RFQ
5500R-395K
5500R-395K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 3.9MH 590MA 2.84 OHM
ගබඩාවේ ඇත: 21460 pcs
බාගත: 5500R-395K.pdf
RFQ
8532R-34L
8532R-34L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 560UH 560MA 1.14 OHM
ගබඩාවේ ඇත: 16145 pcs
බාගත:
RFQ
HTPT66R-104K
HTPT66R-104K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100UH 1.9A 145 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 7979 pcs
බාගත: HTPT66R-104K.pdf
RFQ
HCTR-443
HCTR-443
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 5.7UH 10.9A 7.5 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 16838 pcs
බාගත: HCTR-443.pdf
RFQ
1008R-103J
1008R-103J
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 10UH 245MA 2.5 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 21772 pcs
බාගත: 1008R-103J.pdf
RFQ
M83446/39-39F
M83446/39-39F
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 15UH 283MA 2.5 OHM SMD
ගබඩාවේ ඇත: 37899 pcs
බාගත:
RFQ
SMB2.5-1
SMB2.5-1
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FERRITE BEAD 385 OHM 2SMD 1LN
ගබඩාවේ ඇත: 69191 pcs
බාගත:
RFQ
DC780R-104K
DC780R-104K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100UH 4A 80 MOHM TH
ගබඩාවේ ඇත: 13282 pcs
බාගත: DC780R-104K.pdf
RFQ
P1812R-472K
P1812R-472K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 4.7UH 650MA 401 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 59661 pcs
බාගත:
RFQ
5500R-125K
5500R-125K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 1.2MH 1.01A 977 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 12928 pcs
බාගත: 5500R-125K.pdf
RFQ
ER1025-04KS
ER1025-04KS
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 220NH 1.025A 140 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 26877 pcs
බාගත:
RFQ
4590R-684K
4590R-684K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 680UH 1.08A 570 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 24750 pcs
බාගත: 4590R-684K.pdf
RFQ
ER1025-14KR
ER1025-14KR
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 560NH 545MA 500 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 28994 pcs
බාගත:
RFQ
1008R-101K
1008R-101K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100NH 728MA 230 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 23984 pcs
බාගත: 1008R-101K.pdf
RFQ
8532R-25L
8532R-25L
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 100UH 1.3A 208 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 34512 pcs
බාගත:
RFQ
1210R-100K
1210R-100K
නිෂ්පාදකයින්: API Delevan
විස්තර: FIXED IND 10NH 966MA 130 MOHM
ගබඩාවේ ඇත: 59243 pcs
බාගත: 1210R-100K.pdf
RFQ