ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
SII Semiconductor Corporation
SII Semiconductor Corporation
- සීකෝ ඉන්ක් ඉන්කෝපරේෂන් අර්ධ සන්නායක ව්යාපාරයක් ලෙස සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා හවුල් ව්යාපාරයක් ලෙස SII අර්ධ සන්නායක සංස්ථාව ලෙස දියත් කර ඇත. ජපන් සංවර්ධන බැංකුවේ (DBJ) සංවර්ධන බැංකුව සමඟ ඒකාබද්ධ ආයෝජන මගින් 2016 ජනවාරි මාසයේ ආරම්භ කරන ලදී. M & A උපාය මාර්ග ක්ෂේත්රයේ මෙන්, මෙම නව සමාගම අර්ධසන්නායක කර්මාන්තයේ ගෝලීය මට්ටමේ ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කරයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

S-11L10B12-M5T1U
S-11L10B12-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 96720 pcs
බාගත: S-11L10B12-M5T1U.pdf
RFQ
S-1000N27-N4T1U
S-1000N27-N4T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 115718 pcs
බාගත: S-1000N27-N4T1U.pdf
RFQ
S-1335B12-A4T2U3
S-1335B12-A4T2U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.2V 150MA HSNT4-B
ගබඩාවේ ඇත: 94868 pcs
බාගත: S-1335B12-A4T2U3.pdf
RFQ
S-1135B18-M5T1U
S-1135B18-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 97272 pcs
බාගත: S-1135B18-M5T1U.pdf
RFQ
S-5844A65CB-A4T2U3
S-5844A65CB-A4T2U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: TEMP SENSOR
ගබඩාවේ ඇත: 76433 pcs
බාගත: S-5844A65CB-A4T2U3.pdf
RFQ
S-1112B15MC-L6ATFU
S-1112B15MC-L6ATFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.5V 150MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 104739 pcs
බාගත: S-1112B15MC-L6ATFU.pdf
RFQ
S-1137A28-M5T1U
S-1137A28-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 2.9V 300MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 117486 pcs
බාගත: S-1137A28-M5T1U.pdf
RFQ
S-80851CNY-B2-U
S-80851CNY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 5.1V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 112666 pcs
බාගත: S-80851CNY-B2-U.pdf
RFQ
S-13A1D30-E6T1U3
S-13A1D30-E6T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3V 1A 6HSOP
ගබඩාවේ ඇත: 59716 pcs
බාගත: S-13A1D30-E6T1U3.pdf
RFQ
S-1155B33-U5T1U
S-1155B33-U5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89-5
ගබඩාවේ ඇත: 93446 pcs
බාගත: S-1155B33-U5T1U.pdf
RFQ
S-1313D30-A4T1U3
S-1313D30-A4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3V 200MA HSNT4-A
ගබඩාවේ ඇත: 89468 pcs
බාගත: S-1313D30-A4T1U3.pdf
RFQ
S-1333A14-A4T2U3
S-1333A14-A4T2U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.4V 300MA HSNT4-B
ගබඩාවේ ඇත: 102952 pcs
බාගත: S-1333A14-A4T2U3.pdf
RFQ
S-80814CLNB-B7ST2U
S-80814CLNB-B7ST2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 1.4V SC-82AB
ගබඩාවේ ඇත: 133574 pcs
බාගත: S-80814CLNB-B7ST2U.pdf
RFQ
S-8533A33AFT-TB-U
S-8533A33AFT-TB-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG CTRLR BUCK 8TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 36336 pcs
බාගත: S-8533A33AFT-TB-U.pdf
RFQ
S-1112B34MC-L6TTFU
S-1112B34MC-L6TTFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3.4V 150MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 112543 pcs
බාගත: S-1112B34MC-L6TTFU.pdf
RFQ
S-817A39APF-CVCTFU
S-817A39APF-CVCTFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3.9V 50MA SNT4A
ගබඩාවේ ඇත: 89833 pcs
බාගත: S-817A39APF-CVCTFU.pdf
RFQ
S-1009C21I-I4T1U
S-1009C21I-I4T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 97312 pcs
බාගත: S-1009C21I-I4T1U.pdf
RFQ
S-80860CLY-B2-U
S-80860CLY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 6.0V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 107219 pcs
බාගත: S-80860CLY-B2-U.pdf
RFQ
S-80852CNMC-B9DT2U
S-80852CNMC-B9DT2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 5.2V SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 104034 pcs
බාගත: S-80852CNMC-B9DT2U.pdf
RFQ
S-1170B25UC-OTKTFU
S-1170B25UC-OTKTFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 2.5V 800MA SOT89-5
ගබඩාවේ ඇත: 75379 pcs
බාගත: S-1170B25UC-OTKTFU.pdf
RFQ
S-80822CLNB-B6HT2U
S-80822CLNB-B6HT2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 2.2V SC-82AB
ගබඩාවේ ඇත: 112626 pcs
බාගත: S-80822CLNB-B6HT2U.pdf
RFQ
S-1009N29I-M5T1U
S-1009N29I-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: VOLTAGE SUPERVISORY
ගබඩාවේ ඇත: 122171 pcs
බාගත: S-1009N29I-M5T1U.pdf
RFQ
S-812C20AMC-C2AT2U
S-812C20AMC-C2AT2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 2V 30MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 117634 pcs
බාගත: S-812C20AMC-C2AT2U.pdf
RFQ
S-80839CLY-B2-U
S-80839CLY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 3.9V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 115281 pcs
බාගත: S-80839CLY-B2-U.pdf
RFQ
S-1313D35-A4T1U3
S-1313D35-A4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3.5V 200MA HSNT4-A
ගබඩාවේ ඇත: 110627 pcs
බාගත: S-1313D35-A4T1U3.pdf
RFQ
S-13R1B18-N4T1U3
S-13R1B18-N4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC82AB
ගබඩාවේ ඇත: 90908 pcs
බාගත: S-13R1B18-N4T1U3.pdf
RFQ
S-80849CLY-B2-U
S-80849CLY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 4.9V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 136762 pcs
බාගත: S-80849CLY-B2-U.pdf
RFQ
S-1315A1J-M5T1U3
S-1315A1J-M5T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LIN 1.85V 200MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 100927 pcs
බාගත: S-1315A1J-M5T1U3.pdf
RFQ
S-13R1B25-M5T1U3
S-13R1B25-M5T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 94433 pcs
බාගත: S-13R1B25-M5T1U3.pdf
RFQ
S-13A1A12-E6T1U3
S-13A1A12-E6T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.2V 1A 6HSOP
ගබඩාවේ ඇත: 59409 pcs
බාගත: S-13A1A12-E6T1U3.pdf
RFQ
S-13A1D1C-A6T1U3
S-13A1D1C-A6T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.25V 1A HSNT6A
ගබඩාවේ ඇත: 78045 pcs
බාගත: S-13A1D1C-A6T1U3.pdf
RFQ
S-80814CLPF-B7STFU
S-80814CLPF-B7STFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 1.4V SNT-4A
ගබඩාවේ ඇත: 101999 pcs
බාගත: S-80814CLPF-B7STFU.pdf
RFQ
S-80125ALPF-JAKTFU
S-80125ALPF-JAKTFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 2.5V SNT-4A
ගබඩාවේ ඇත: 99213 pcs
බාගත: S-80125ALPF-JAKTFU.pdf
RFQ
S-5731NSL1-M3T2U
S-5731NSL1-M3T2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3
ගබඩාවේ ඇත: 66771 pcs
බාගත: S-5731NSL1-M3T2U.pdf
RFQ
S-1137C35-M5T1U
S-1137C35-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 3.5V 300MA SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 91427 pcs
බාගත: S-1137C35-M5T1U.pdf
RFQ
S-93L66AD0I-K8T3U
S-93L66AD0I-K8T3U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8TMSOP
ගබඩාවේ ඇත: 175123 pcs
බාගත: S-93L66AD0I-K8T3U.pdf
RFQ
S-80827CNMC-B8MT2U
S-80827CNMC-B8MT2U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 2.7V SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 118718 pcs
බාගත: S-80827CNMC-B8MT2U.pdf
RFQ
S-80839CNY-B2-U
S-80839CNY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 3.9V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 130312 pcs
බාගත: S-80839CNY-B2-U.pdf
RFQ
S-80840CLY-B2-U
S-80840CLY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 4.0V TO-92
ගබඩාවේ ඇත: 115640 pcs
බාගත: S-80840CLY-B2-U.pdf
RFQ
S-13R1D15-N4T1U3
S-13R1D15-N4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC82AB
ගබඩාවේ ඇත: 116583 pcs
බාගත: S-13R1D15-N4T1U3.pdf
RFQ
S-1313D28-A4T1U3
S-1313D28-A4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 2.8V 200MA HSNT4-A
ගබඩාවේ ඇත: 86100 pcs
බාගත: S-1313D28-A4T1U3.pdf
RFQ
S-89110AMC-1A1-TFU
S-89110AMC-1A1-TFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC OP AMP CMOS 180KHZ SOT23-5
ගබඩාවේ ඇත: 133986 pcs
බාගත: S-89110AMC-1A1-TFU.pdf
RFQ
S-817B50AY-B2-U
S-817B50AY-B2-U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 5V 75MA TO92-3
ගබඩාවේ ඇත: 115222 pcs
බාගත: S-817B50AY-B2-U.pdf
RFQ
S-5712ANSL2-M3T1U
S-5712ANSL2-M3T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC HALL EFFECT SENSOR SOT23-3
ගබඩාවේ ඇත: 82339 pcs
බාගත: S-5712ANSL2-M3T1U.pdf
RFQ
S-1312B18-A4T1U3
S-1312B18-A4T1U3
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG LINEAR 1.8V 150MA HSNT4-A
ගබඩාවේ ඇත: 106342 pcs
බාගත: S-1312B18-A4T1U3.pdf
RFQ
S-1002CA32I-M5T1U
S-1002CA32I-M5T1U
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 89302 pcs
බාගත: S-1002CA32I-M5T1U.pdf
RFQ
S-8366AAAAA-I6T1U2
S-8366AAAAA-I6T1U2
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC REG CTRLR BOOST SNT-6A
ගබඩාවේ ඇත: 54895 pcs
බාගත: S-8366AAAAA-I6T1U2.pdf
RFQ
S-80127CNPF-JKMTFU
S-80127CNPF-JKMTFU
නිෂ්පාදකයින්: SII Semiconductor Corporation
විස්තර: IC VOLT DETECTOR 2.7V SNT-4A
ගබඩාවේ ඇත: 101130 pcs
බාගත: S-80127CNPF-JKMTFU.pdf
RFQ